Thực hiện Kế hoạch số 60/KH/ĐU ngày 10/10/2019 của Đảng Uỷ phường Đồng Sơn về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ: 2020 - 2022.