Thực hiện Công văn số 561/PGDĐT ngày 31/8/ 2018 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Đồng Hới  việc sinh hoạt chuyên môn Cụm đợt 1. Căn cứ vào thực tế của các trường trong Cụm chuyên môn VI, theo kế hoạch của Ban Điều hành chuyên môn cụm VI, chiều ngày ...